encryption / رمزگذاری

فرایند تبدیل یک قطعه داده به کد محرمانه که فقط گیرندهٔ مورد نظر می‌تواند آن را بخواند. Tor از سه لایهٔ رمزگذاری در مدار Tor استفاده می‌کند؛ هر رله یک لایه را پیش از رساندن به رلهٔ بعدی رمزگشایی می‌کند.