end-to-end encrypted / mã hóa từ đầu đến cuối end-to-end

Dữ liệu được truyền encrypted trực tiếp từ điểm gốc đến điểm đến được gọi là mã hóa đầu cuối. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu hoặc tin nhắn được gửi đi chỉ được đọc bởi bên gửi và bên nhận.