ExoneraTor / ExoneraTor

Dịch vụ ExoneraTor duy trì một cơ sở dữ liệu của rơ-le các địa chỉ IP đã là một phần của mạng lưới Tor Network. Nó trả lời cho câu hỏi liệu đã có một rơ-le Tor đang chạy trên một địa chỉ IP nhất định vào một ngày nhất định hay không. Dịch vụ này thường hữu ích khi đối diện với cơ quan thực thi pháp luật.