ExoneraTor / ExoneraTor

سرویس ExoneraTor یک پایگاه‌داده از نشانی‌های IP رله‌ها را که بخشی از شبکه‌ٔ Tor بوده‌‌اند، نگهداری می‌کند. ExoneraTor به این پرسش که آیا یک نشانی IP در یک زمان داده‌شده رله Tor بوده است یا نه پاسخ می‌دهد. این سرویس هنگام سروکارداشتن با مجریان قانون کارایی دارد.