ExoneraTor / ExoneraTor

سرویس ExoneraTor از یک پایگاه‌دادهٔ نشانی‌های IP رله‌ها نگهداری می‌کند که بخشی از شبکه‌ٔ Tor بوده‌‌اند. ExoneraTor به این پرسش که آیا یک نشانی IP در یک زمان داده‌شده رلهٔ Tor بوده است یا خیر پاسخ می‌دهد. این سرویس غالب اوقات، هنگام سروکارداشتن با مجریان قانون به‌کار می‌آید.