hamburger menu / menu hamburger

Đó là một biểu tượng với ba đường kẻ ngang thông thường ở góc trên cùng bên trái hoặc góc trên cùng bên phải của màn hình. Bằng cách nhấp hoặc nhấn vào biểu tượng, nó sẽ hiển thị một menu có các tùy chọn hoặc các trang bổ sung.

Tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburger_button

menu hamburger