hash / hash

Giá trị hash mật mã là kết quả của một thuật toán ánh xạ toán học dữ liệu thành một chuỗi bit có kích thước cố định. Nó được thiết kế dưới dạng hàm số một chiều, có nghĩa là giá trị có thể dễ dàng tính toán theo một chiều nhưng không thể đảo ngược được. Các giá trị hash phục vụ để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu.