hash / هش

مقدار هش رمزنگاشتی نتیجهٔ یک الگوریتم ریاضی است که داده را روی یک رشتهٔ بیت با اندازهٔ ثابت نگاشت می‌کند. این مقدار به‌صورت یک تابع یک‌طرفه طراحی شده که به این معناست که محاسبهٔ مقدار در یک جهت آسان اما معکوس‌کردن آن ناممکن است. مقادیر هش برای تأیید صحت داده به‌کار می‌روند.