HTTP / HTTP

Giao thức truyền tải siêu văn bản (HTTP) là một kênh được sử dụng để gửi đi các tập tin và dữ liệu giữa các thiết bị trên một mạng lưới. Ban đầu chỉ được sử dụng để chuyển các trang web, giờ đây nó được dựa vào để vận chuyển nhiều dạng dữ liệu và liên lạc.