HTTP / HTTP

پروتکل انتقال ابرمتن (HTTP) یک کانال است که برای ارسال فایل ها و داده بین دستگاه های روی یک شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اصل فقط برای انتقاب صفحات وب استفاده می‌شد، اکنون برای تحویل دادن انواع شکل های داده و ارتباط نیز استفاده می‌شود.