HTTP / HTTP

پروتکل انتقال ابرمتن (HTTP) کانالي است که برای ارسال فایل‌ها و داده‌ها میان دستگاه‌های روی یک شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ابتدا فقط برای انتقال صفحات وب استفاده می‌شد، اکنون برای تحویل‌دادن اَشکال بسیاری از داده‌ها و ارتباطات نیز استفاده می‌شود.