little-t tor / little-t tor

"little-t tor" là một cách để đề cập đến tor như một daemon mạng lưới, đối lập với trình duyệt Tor Browser hoặc dự án Tor Project.