little-t tor / tor با t کوچک

"little-t tor" یک راه برای اشاره به دیمن شبکه tor به جای پروژه Tor یا مرورگر Tor میباشد.