Tor Metrics / Các thông số Tor Metrics

Tor Metrics (.onion) lưu trữ dữ liệu lịch sử về hệ sinh thái Tor, thâu thập dữ liệu từ mạng lưới Tor Network công cộng và các dịch vụ liên quan, và hỗ trợ vào việc phát triển các cách tiếp cận mới cho việc sưu tầm bảo tồn dữ liệu an toàn, bảo mật riêng tư.