Tor Metrics / متریک‌های Tor

متریک‌های Tor (‎.onion) داده‌های تاریخی در مورد اکوسیستم Tor را بایگانی، داده‌ها را از شبکهٔ عمومی Tor و سرویس‌های مرتبط جمع‌آوری و به توسعهٔ رویکردهای نوین برای جمع‌آوری ایمن و حافظ حریم‌خصوصی داده‌ها کمک می‌کند.