moat / moat

Moat là một công cụ tương tác mà bạn có thể sử dụng để lấy được các cầu Bridge từ ngay bên trong trình duyệt Tor Browser. Nó sử dụng Domain Fronting để giúp bạn vượt qua kiểm duyệt. Moat cũng sử dụng một Captcha để ngăn chặn kẻ kiểm duyệt khỏi việc chặn block một cách nhanh chóng tất cả các cầu Bridge.

Nhấp vào đây, để đọc thêm về việc sử dụng moat trong hướng dẫn sử dụng trình duyệt Tor Browser.