NoScript / NoScript

Tor Browser includes an add-on called NoScript, accessed by clicking the hamburger menu ("≡") at the top-right of the screen, then navigating to "Add-ons and themes". NoScript cho phép bạn điều khiển JavaScript được chạy trên các trang web đơn lẻ, hoặc hoàn toàn chặn block nó.