nyx / nyx

Bộ theo dõi monitor rơ-le ẩn danh hoá (trước đây được biết đến như là arm, giờ là nyx) là một bộ theo dõi trạng thái terminal cho Tor, được tạo ra với ý định sử dụng cho dòng lệnh command-line. Đây là một công cụ cho việc theo sát quá trình cốt lõi Tor trên một hệ thống, thông thường hữu dụng cho các điều hành viên rơ-le.