nyx / nyx

پایشگر رله ناشناس کننده (قبلاً با نام arm شناخته می‌شد، الان با نام nyx) یک پایشگر وضعیت ترمینال برای Tor است که به منظور استفاده خط فرمان است. این یک ابزار برای پایش فرایند Tor روی سیستم است، اغلب برای گردانندگان رله مفید است.