obfs3 / obfs3

Obfs3 là một phương tiện vận chuyển có thể cắm plug được, khiến cho lưu lượng traffic của Tor trông ngẫu nhiên, để cho nó trông không giống như Tor hoặc bất kỳ giao thức protocol nào khác. Obfs3 không còn được hỗ trợ nữa.