obfs3 / obfs3

Obfs3 یک حامل اتصال پذیر است که ترافیک Tor را تصادفی نشان می‌دهد، به صورتی که شبیه Tor یا هیچ پروتکل دیگری نباشد. obfs3 دیگر پشتیبانی نمی شود.