onion site / trang web Onion

Một trang onion là các trang web mà chỉ có thể được truy cập thông qua Tor. Mặc dù tương đồng về mặt ý nghĩa với dịch vụ onion, nhưng, trang web onion đề cập một cách riêng biệt tới các trang web. Các trang web này sử dụng tên miền .onion Domain Cấp độ Cao nhất TLD (Top Level Domain).