Onionoo / Onionoo

Onionoo là một giao thức protocol dựa trên web để tìm hiểu về các rơ-le Tor hiện đang chạy và các cầu Bridge. Onionoo cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng khác và các trang web (metrics.torproject.org) mà khi tới lượt nó, sẽ trình diện thông tin trạng thái mạng lưới Tor Network tới con người.