Onionoo / Onionoo

Onionoo یک پروتکل مبتنی بر وب برای یادگیری درباره رله‌های تور در حال اجرا و پل‌ها می باشد. Onionoo داده را برای سایر برنامه ها و سایت ها فراهم می کند (metrics.torproject.org) که اطلاعات وضعیت شبکه‌ی تور را به افراد نمایش می دهد.