onionspace / không gian onion (Onionspace)

Tập hợp các dịch vụ onion khả dụng. Ví dụ, bạn có thể nói "trang web của tôi đang ở trên không gian onion (Onionspace)" thay vì "trang web của tôi đang ở trên Dark Web."