onionspace / فضای پیازی

دسته موجود از سرویس های پیازی. برای نمونه، شما می‌توانید بگویید که "سایت من در onionspace میباشد" به جای اینکه بگویید "سایت من در دارک وب است".