proxy / proxy

Một proxy là một bên trung gian giữa một máy khách (như là một trình duyệt web) và một dịch vụ (như là một máy chủ web). Thay vì kết nối trực tiếp tới dịch vụ, một ứng dụng/máy khách gửi đi tin nhắn tới proxy. Chiếc proxy sẽ thực hiện việc yêu cầu thay mặt cho máy khách, và chuyền phản hồi lại cho máy khách. Dịch vụ chỉ thấy và giao tiếp với proxy mà thôi.