public key fingerprint / dấu vết fingerprint khoá key công cộng

Trong mật mã khoá key công cộng, một dấu vết fingerprint khoá key công cộng là một dãy các byte được sử dụng để định danh và xác thực khoá key công cộng dài hơn tương ứng.