session / phiên session

Một phiên session đề cập đến một cuộc đối thoại giữa hai thiết bị giao tiếp trên mạng. Sử dụng trình duyệt Tor Browser có nghĩa là dữ liệu phiên session của bạn sẽ bị xóa đi khi bạn đóng trình duyệt web lại.