session / نشست

نشست به مکالمهٔ میان دو دستگاه که روی یک شبکه باهم در ارتباط هستند اشاره می‌کند. با استفاده از مرورگر Tor‏ داده‌های نشست شما با بستن مرورگر وب‏ پاک خواهد شد.