single onion service / dịch vụ onion đơn lẻ

Một dịch vụ onion đơn lẻ là một dịch vụ onion mà có thể được định cấu hình cho các dịch vụ mà không yêu cầu tính ẩn danh, nhưng muốn được đề nghị cung cấp nó cho các ứng dụng/máy khách kết nối tới dịch vụ của họ. Các dịch vụ onion đơn lẻ sử dụng chỉ mỗi 3 hops trong mạch nối mà thôi, khác với 6 hops điển hình cho các dịch vụ onion.