Stem / Stem

Stem là một thư viện bộ điều khiển (controller library) Python (một ngôn ngữ lập trình) cho nhân lõi Core của Tor. Nếu bạn muốn điều khiển nhân lõi Core của Tor bằng python, cái này là dành cho bạn.