Stem / Stem

Stem یک کتابخانه کنترلی در پایتون (زبان برنامه نویسی) برای هسته تور می باشد. اگر می خواهید هسته تور را با پایتون کنترل کنید، این همان چیزی است که می خواهید.