Stem / Stem

Stem یک کتابخانهٔ کنترل‌‌گر Python (زبان برنامه‌نویسی) برای Tor core است. اگر می‌خواهید core Tor را با Python کنترل کنید، این همان چیزی است که می‌خواهید.