Stem / Stem

Stem یک کتابخانه کنترلی در پایتون (زبان برنامه نویسی) برای هسته Tor است. اگر می‌خواهید هسته Tor را با پایتون کنترل کنید، این همان چیزی است که می‌خواهید.