Tor Launcher / Tor Launcher

Khi bạn chạy trình duyệt Tor Browser vào lần đầu tiên, bạn sẽ thấy cửa sổ khởi chạy Tor Launcher. Nó cung cấp cho bạn lựa chọn để kết nối một cách trực tiếp tới mạng lưới Tor Network, hoặc để định cấu hình trình duyệt Tor Browser cho kết nối của bạn. Trong trường hợp thứ hai, Tor Launcher sẽ dẫn bạn thông qua một dãy sê-ri các tuỳ chọn cấu hình.

Tor Launcher không còn được sử dụng trong trình duyệt Tor Browser từ bản phát hành 10.5.

Translation notes:

Không được phiên dịch hoặc phiên âm.