Tor Launcher / Tor Launcher

هنگامی که مرورگر Tor را برای اولین بار اجرا می‌کنید، پنجرهٔ راه‌انداز Tor را خواهید دید. راه‌انداز به شما گزینهٔ اتصال مستقیم به شبکه‌ٔ Tor، یا پیکربندی‌کردن مرورگر Tor برای اتصالتان را ارائه می‌دهد. در حالت دوم، راه‌انداز Tor شما را از سلسله‌ای از گزینه‌های پیکربندی رد می‌کند.

را‌ه‌انداز Tor از زمان انتشار نسخهٔ 10.5 دیگر در مرورگر Tor استفاده نمی‌شود.

Translation notes:

ترجمه یا نویسه‌گردانی نکنید.