Tor Launcher / Tor Launcher

هنگامی که مرورگر تور را برای اولین بار اجرا می کنید، شما پنجره راه انداز مرورگر تور را خواهید دید. به شما گزینه وصل شدن مستقیم به شبکه‌ی تور، یا پیکربندی مرورگر تور برای اتصال شما را می دهد. در دومین مورد، راه انداز تور شما را از یک سری گزینه پیکربندی رد می کند.

لانچر Tor از زمان انتشار نسخه 10.5 دیگر در مرورگر Tor استفاده نمی‌شود.

Translation notes:

ترجمه یا نویسه‌گردانی نکنید.