website mirror / đường dẫn mirror trang web

Một đường dẫn mirror trang web là một bản sao một đối một của một trang web mà bạn có thể tìm thấy dưới các địa chỉ web khác. Một danh sách hiện tại các đường dẫn mirror của torproject.org là khả dụng tại https://www.torproject.org/getinvolved/mirrors.html.en.