website mirror / آینهٔ وب‌سایت

آینهٔ یک وب‌سایت رونوشتی یک-به-یک از آن وب‌سایت است که می‌توانید آن را تحت وب‌آدرس‌های دیگری پیدا کنید. فهرستی به‌روز از آینه‌های torproject.org در https://www.torproject.org/getinvolved/mirrors.html.en در دسترس است.