website mirror / آینهٔ وب‌سایت

میرور سایت یک رونوشت از سایت است که می‌توانید تحت نشانی های دیگر پیدا کنید. یک فهرست فعلی از میرور های torproject.org در https://www.torproject.org/getinvolved/mirrors.html.en موجود است.