Chúng tôi không thực sự đếm người dùng, nhưng chúng tôi đếm các yêu cầu tới các thư mục mà các ứng dụng/máy khách thực hiện theo định kỳ để cập nhật danh sách các rơ-le của họ và ước lượng số lượng người dùng một cách gián tiếp từ đó.