Sau đó chúng tôi đếm số lượng người dùng đó như một. Chúng tôi thực sự đếm số lượng máy khách, nhưng nó sẽ trực quan hơn đối với hầu hết mọi người khi nghĩ về người dùng, đó là lý do tại sao chúng tôi nói là người dùng mà không phải là máy khách.