Đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng gửi email tới: support@mullvad.net. Hỗ trợ người dùng hiện tại chỉ có sẵn qua E-Mail.