DuckDuckGo là công cụ tìm kiếm mặc định trong Trình duyệt Tor Browser. DuckDuckGo không track theo dõi người dùng của nó cũng như không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào về các tìm kiếm của người dùng. Tìm hiểu thêm về Chính sách Riêng tư DuckDuckGoo.