Xin vui lòng xem Các câu hỏi thường gặp FAQ về HTTPS Mọi nới (HTTPS Everywhere). Nếu bạn tin rằng đây là một sự số do trình duyệt Tor Browser cho Androi, xin vui lòng báo cáo nó cho chúng tôi trên tracker theo dõi sự cố của chúng tôi.

Kể từ khi trình duyệt Tor Browser 11.5, Chế độ chỉ HTTPS mà thôi (HTTPS-Only) được kích hoạt bật theo mặc định cho desktop, và theo đó, HTTPS Mọi nới (HTTPS Everywhere) không còn được gói bundle với trình duyệt Tor Browser nữa.