خیر، شما جهت انتخاب مسیر نمی‌توانید به شبکه اعتماد کنید. رله های مخرب می‌توانند شما را از طریق دوستان تبانی‌ کردهٔ خود هدایت کنند . این به متخاصم این توانایی را می‌دهد که تمام ترافیک شما را به‌صورت سرتاسر ببیند.