خیر، نمی‌توانید به شبکه برای انتخاب مسیر اعتماد کنید. رله‌های مخرب می‌توانند شما را از میان دوستان دست‌به‌یکی کرده خود هدایت کنند. این به دشمن این توانایی را می‌دهد که تمام ترافیک شما را به‌طور کامل تماشا کند.