exit / خروج

آخرین رله‏ در مدار Tor‏ که ترافیک‏ را به اینترنت عمومی ارسال می‌کند. سرویسی که در حال اتصال به آن هستید (وب‌سایت، سرویس گفتگو، ارائه‌دهندهٔ ایمیل و جز آن) نشانی IP‏ خروجی را می‌بیند.