meek / meek

این حامل های اتصال پذیر طوری نشان می دهند که شما در حال گردش یک سایت شناخته شده و مطرح هستید نه اینکه در حال استفاده از تور هستید. Meek-azure طوری نشان می دهد که انگار شما در حال استفاده از یک سایت مایکروسافت می باشید.