ScrambleSuit / ScrambleSuit

ScrambleSuit مشابه حامل اتصال‌پذیر obsf4 است اما دارای مجموعهٔ متفاوتی از پل‌هاست.