Sybil attack / حملهٔ Sybil

در امنیت رایانه حملهٔ سیبیل حمله‌ای است که در آن یک سامانهٔ سرشناسی از راه ایجاد تعداد زیادی هویت، و استفاده از آن‌ها برای کسب تأثیرگذاری بیش‌ازحد زیاد بر شبکه سرنگون می‌شود.