The Tor Project / پروژهٔ Tor

پروژه‌ی Tor می‌تواند به The Tor Project Inc, a 501(c)3 US nonprofit که مسئول نگهداری از نرم افزار Tor است، یا جامعه پروژه‌ی Tor که از هزاران داوطلب از سرتاسر جهان برای کمک در ایجاد Tor بوجود آمده است اشاره داشته باشد.