tpo / tpo

افراد اغلب هنگام نوشتن نام‌میزبان در IRC از tpo برای مخفف‌نویسی torproject.org استفاده می‌کنند. برای مثال، blog.tpo مخفف blog.torproject.org است.