رله‌ها و پل‌ها برخی داده‌ها را در بازه‌های ۲۴-ساعتی گذشته گزارش می‌کنند که ممکن است در پایان روز به اتمام برسد.
و پس از اینکه چنین بازه‌ای تمام شد رله‌ها و پل‌ها ممکن است ۱۸ ساعت دیگر زمان ببرند تا داده‌ها را گزارش کنند.
ما دو روز آخر را از گراف‌ها حذف کردیم، چون می‌خواهیم از اینکه آخرین نقطهٔ داده در یک گراف نشان‌دهندهٔ یک تغییر روند باشد جلوگیری کنیم که در واقع آرتیفکتی از الگوریتم است.