Các Rơ-le chuyển tiếp và các cầu Bridge báo cáo một số dữ liệu trong từng khoảng thời gian 24 giờ, mà có khả năng kết thúc vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Và sau khi khoảng thời gian đó kết thúc, các rơ-le và cầu Bridge có thể mất thêm 18 giờ nữa để báo cáo dữ liệu.
Chúng tôi cắt bỏ đi hai ngày cuối cùng ra khỏi đồ thị, bởi vì chúng tôi muốn tránh khỏi việc, điểm dữ liệu cuối cùng trong một biểu đồ chỉ báo ra một xu hướng thay đổi gần đây mà thực ra đó chỉ là một kết quả của thuật toán mà thôi.