توسعه‌دهندگان Tor هیچ راهی برای ردیابی کاربران Tor ندارند. همان تمهیدات محافظتی که نمی‌گذارد بزهکاران به گمنامی در Tor آسیب بزنند، از ردیابی کاربرانمان جلوگیری می کند.